วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553

งานชิ้นที่1

จอินทรธนูสำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นอื่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

เครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี)



เครื่องแบบพิธีการ (ปกติขาว)







ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น

เครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี)
เครื่องแบบพิธีการ (ปกติขาว)

-รองนายก
-เลขานุการนายก
-ที่ปรึกษานายก





อบจ.
เทศบาล
อบต.
เมืองพัทยา


นายกสมาชิกสภาท้องถิ่น

เครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี)
เครื่องแบบพิธีการ (ปกติขาว)






สมาชิกสภา อบจ.




สมาชิกสภาท้องถิ่น

เครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี)
เครื่องแบบพิธีการ (ปกติขาว)


สมาชิกสภา
เทศบาล
อบต.
เมืองพัทยา








ผู้ช่วยประธานสภาท้องถิ่น

เครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี)
เครื่องแบบพิธีการ (ปกติขาว)
- เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา
- ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา






















เครื่องหมายแสดงประเภทสำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นอื่น
(สำหรับติดชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการ(สีกากี) เหนือกระเป๋าเสื้อด้านขวา)









องค์การบริหารส่วนจังหวัด





องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล